Meestgestelde vragen

YARDS weet als geen ander dat de deurwaarderspraktijk met al haar procedures en juridische stukken moeilijk te doorgronden is. Zowel voor opdrachtgevers als voor debiteuren. Wij vinden het belangrijk om hierin zoveel mogelijk helderheid te scheppen, in al onze communicatie-uitingen. Het antwoord op uw vraag staat wellicht tussen de meestgestelde vragen. Wordt uw vraag niet beantwoord? Stelt u dan gerust uw vragen.

Vragen over betalen

Hoe kan ik betalen ?
Betalingen kunt u overmaken op één van de volgende derdengeldrekeningen: NL81RABO0118925253 (Rabobank) of  NL45INGB0005113341 (ING Bank). Wilt u bij de betalingen altijd een dossiernummer als betalingskenmerk vermelden ? Doet u dat niet, dan kan uw betaling mogelijk niet worden verwerkt. Ook kunt u contant of per pin betalen bij ons op kantoor.

Ik wil een betalingsregeling treffen. Wat kan ik nu doen ?
Voor het treffen van een betalingsregeling kunt u inloggen op Mijn Dossier. U kunt via het regelingsformulier een voorstel doen welk week of maandbedrag u wilt betalen. De regeling start in de week of maand waarin u de aanvraag doet. Wij sturen altijd een bevestiging van de betalingsregeling, hieruit kunt u opmaken dat uw voorstel akkoord is en welke voorwaarden voor de regeling gelden. Het kan zijn dat wij u vragen om uw voorstel nader te onderbouwen. Hiervoor ontvangt u een formulier om in te vullen.

Ik wil wel betalen, maar dat kan ik niet. Wat kan ik nu doen ?
Bent u niet in staat om de vordering en/of andere schulden te voldoen, dan kunt u daarvoor hulp vragen. U kunt voor diverse vormen van schuldhulpverlening terecht bij ZEKER Financiele Zorgverlening (www.zekerfz.nl), Regionaal Bewind (www.regionaalbewind.nl) of uw gemeente. Dit ontslaat u niet van uw verplichtingen en geeft u geen direct uitstel tot betaling. Wij vragen u om ons hierover te informeren.

Vragen over een brief, aanmaning of bezoek van de deurwaarder

Ik heb een brief, e-mail of aanmaning ontvangen. Wat kan ik nu doen ?
U heeft een brief, e-mail of aanmaning ontvangen omdat u een rekening niet op tijd heeft betaald. In de brief, e-mail of aanmaning wordt vermeld waarvoor en welk bedrag u moet betalen. Ook wordt er vermeld binnen welke termijn u moet betalen.  

Wat gebeurt er als ik niet betaal ?
Als u niet op tijd betaalt kan onze opdrachtgever ons vragen om een gerechtelijke procedure te starten. Hiermee wordt aan een rechter gevraagd om u te veroordelen tot betaling van de rekening, rente, incassokosten en proceskosten. Als u door de rechter bent veroordeeld tot betaling kan de deurwaarder onder andere beslag leggen op uw inkomen, banksaldi en roerende zaken. Dit brengt extra kosten met zich mee. Een aantal veelgestelde vragen over kosten worden onder de kop Kosten beantwoord. 

De deurwaarder is bij mij langs geweest. Wat kan ik nu doen ?
Als er een deurwaarder van ons bij u langs is geweest heeft de deurwaarder aan u of één van uw huisgenoten een ambtelijk stuk overhandigd. Wanneer tijdens het bezoek van de deurwaarder niemand thuis was heeft de deurwaarder het ambtelijke stuk in uw brievenbus gedaan. U herkent een ambtelijk stuk door de vermelding op de envelop. Een ambtelijk stuk bevat belangrijke informatie, lees het overhandigde of in een envelop achtergelaten stuk dan ook goed door. Bij ieder stuk proberen wij u door middel van bijlagen en bijsluiters zo goed mogelijk te informeren. De bijsluiters kunt u ook op onze website vinden door hier te klikken.

Vragen over ambtelijke stukken

Ik heb een dagvaarding ontvangen. Wat kan ik nu doen ?
Een dagvaarding is een officieel stuk waarmee u wordt opgeroepen om bij de rechtbank te verschijnen. In de dagvaarding staat wat de eis is, de motivering van de eis en wanneer u bij de rechtbank moet verschijnen. Heeft u geen bezwaar tegen de eis en wilt u verdere kosten voorkomen, dan raden wij u aan de vordering ruim voor de in dagvaarding genoemde zittingsdatum te betalen. Uw betaling moet op tijd door ons kantoor ontvangen zijn. Het bedrag dat u moet betalen staat in de bijlage die bij de dagvaarding is gevoegd. Doet u dat niet, dan kan de rechter u veroordelen om ook de proceskosten te betalen. Bent u het niet eens met de eis, dan kunt u zelf of door middel van een gemachtigde verweer voeren.

In verband met het Corona virus (Covid-19) hebben de rechtbanken een aantal maatregelen getroffen, omdat de rechtbanken tijdelijk zijn gesloten. U ontvangt, als u een dagvaarding heeft ontvangen met een uitreikdatum van vóór 7 april 2020, een brief van de rechtbank waarin u nader wordt instrueert over de wijze waarop u mondeling en/of per e-mail verweer kunt voeren en voor welke zittingsdatum u dat moet doen. Heeft u een dagvaarding ontvangen met een uitreikdatum vanaf 7 april 2020, dan heeft de deurwaarder bij de dagvaarding een brief van de rechtspraak gevoegd. Met deze brief informeren de rechtbanken u over de wijze waarop u op afstand verweer kunt voeren, alsmede de contactgegevens van de rechtbank. De brief kunt u ook downloaden door hier te klikken. Het voeren van schriftelijk verweer blijft onverkort mogelijk zoals dat in de dagvaarding staat omschreven, namelijk het per post versturen aan het in de dagvaarding genoemde postbusadres.

Ik heb een exploot van betekening en bevel ontvangen. Wat kan ik nu doen ?
Het exploot van betekening en bevel is een officieel stuk waarbij wij u in kennis stellen van een door de rechter uitgesproken vonnis. Het bevat een kopie van een rechterlijke uitspraak waarbij u bent veroordeeld tot betaling. Ook wordt er bevel tot betaling gedaan voor de bedragen waartoe u veroordeeld bent, alsmede de na het vonnis gemaakte kosten. U bent verplicht om tot betaling over te gaan. Doet u dat niet, dan kan de deurwaarder onder andere beslag leggen op uw inkomen, banksaldi en/of roerende zaken. Dit brengt extra kosten met zich mee. Het bedrag dat u moet betalen staat in de bijlage die bij het exploot betekening en bevel is gevoegd. Lukt het niet om in één keer te betalen, dan verwijzen wij u naar de veelgestelde vragen onder de kop Betalen.

Vragen over kosten

Welke kosten kan de deurwaarder in rekening brengen ?
Een onbetaalde rekening die door een deurwaarder in behandeling moet worden genomen kan leiden tot extra kosten. Voor het in rekening brengen van kosten zijn wettelijke regels. Zo kunnen naast de openstaande rekening incassokosten, proceskosten, executiekosten en rente in rekening worden gebracht.

Incassokosten
Een onbetaalde rekening kan door de schuldeiser, een incassobureau of een deurwaarder worden verhoogd met incassokosten. Hoe hoog de incassokosten zijn en wanneer die in rekening mogen worden gebracht is vastgelegd in de Wet Incassokosten (WIK). Op de website www.schuldinfo.nl kunt u meer informatie vinden over de incassokosten en met behulp van de incassocalculator kunt u de hoogte van de incassokosten berekenen.

Proceskosten
Als de deurwaarder genoodzaakt is om u te dagvaarden zal aan de rechter worden gevraagd om u te veroordelen in de proceskosten. De proceskosten bestaan in het beginsel uit de kosten voor de dagvaarding, het salaris gemachtigde en het griffierecht.

Executiekosten
De kosten die de deurwaarder voor zijn werkzaamheden, zoals het betekenen van een vonnis en het leggen van beslag, in rekening mag brengen zijn wettelijk vastgelegd in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (BTAG). Deze tarieven worden jaarlijks aangepast en kunt vinden op de website van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBVG).